Muud eriuuringud

Pakume erinevaid turu- ja avaliku arvamuse uuringuid, mis lähtuvad muudest võimalikest turundussituatsioonidest ja teabevajadustest, sh:

Kvantitatiivsed uuringud

* Brändiuuringud, mis kaardistavad brändi ostu otsustusprotsessi, brändi funktsionaalset ja emotsionaalset kuvandit, positsiooni võrreldes konkurentidega,  eristumise võimalusi jne.

* Tarbijakäitumise „Usage & attitude“ uuringud, et hinnata tegelike või potentsiaalsete tarbijate käitumist (nt tarbimise või ostmise sagedus, hooajalisus, kogused, olukorrad, kulutused, pakendieelistused, ostja ja tarbija isikute kokkulangemine jne).

* Rahulolu-uuringud, et hinnata klientide, töötajate vm oluliste rühmade rahulolu, lojaalsust, soovitusvalmidust või muid võtmenäitajaid. Lisaks seda, mis on nende arvamuste taga ja mis on peamised mõjutegurid.

* Avaliku arvamuse uuringud, et mõõta ja mõista elanikkonna hoiakuid või eelistusi üldistes huvipakkuvates küsimustes.

Kvalitatiivuuringud

* Fookusgrupid, et professionaalselt juhitud rühmavestluse vormis ning erinevaid stiimultehnikaid kasutades avada tarbijate mõttemaailma meid huvipakkuvates küsimustes.

* Süvaintervjuud, et hankida infot veelgi põhjalikumas mahus, keerukamates sihtrühmades või tundlikematel teemadel.

* Etnograafilised tarbijauuringud, et sügavamalt ja objektiivsemalt mõista erinevaid tarbimissituatsioone ning nende tegelikku konteksti, ja samas avastada katmata vajaduste näol uusi võimalusi.

 

idea-groupideaidea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital