Connect

Havas Media unikaalne uuring on aluseks meediastrateegia loomisel. Connect selgitab kommunikatsioonikanalite mõjusust tarbija otsustusprotsessi eri staadiumite lõikes ja nende seostamist uuritavate brändidega. Kanalid liigitatakse kolmeks: ostetud meedia, omatud meedia ja teenitud meedia. Vaadeldava otsustusprotsessi moodustavad tarbija teadmised, hoiakud ja tegevused.

idea-groupidea idea-havas-media idea-havas-digital