Uuringud

PROSUMER UURINGUD

Havas Worldwide ja Idea Groupi poolt regulaarselt läbi viidavad globaalsed uuringud, mis avavad prosumerite ja mainstream tarbijate erinevusi ning võimaldavad näha muutuvate hoiakute suunda ühiskonnas.

Loe lähemalt

idea-group


Brändi arhetüüpide uuring

Arhetüüpide uuringu eesmärk on analüüsida brändi identiteeti ja pakkuda lahendusi tulevikuks. Uuringuga saame vastused küsimustele, milline on brändi personaalsus ja millist keelt/tooni kommunikatsioonis kasutada.

idea-group ideaidea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital


Connect

Havas Media unikaalne uuring on aluseks meediastrateegia loomisel. Connect selgitab kommunikatsioonikanalite mõjusust tarbija otsustusprotsessi eri staadiumite lõikes ja nende seostamist uuritavate brändidega. Kanalid liigitatakse kolmeks: ostetud meedia, omatud meedia ja teenitud meedia. Vaadeldava otsustusprotsessi moodustavad tarbija teadmised, hoiakud ja tegevused.

idea-groupidea idea-havas-media idea-havas-digital


Kampaania järeluuring

Pärast kampaania lõppu toimuv uuring, mis mõõdab kampaania kuvandit ja märgatavust, sõnumite mõistmist ning kampaania ajel sooritatud tegevusi. Kampaania edukuse hindamiseks soovitame mõõta brändi võtmemõõdikuid nii enne kui ka pärast tegevusi.

idea-groupidea idea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital


Kommunikatsiooni eeltestimine

Enne kampaania algust testime kavandeid: reklaame, brändinimesid, tunnuslauseid, pakendeid, loovlahendusi jm. Testid ennetavad võimalikke möödalaskmisi, mistõttu läheb käiku sihtrühmale sobivaim lahendus. See toob kavandatavalt meediainvesteeringult tõenäoliselt kõige enam tagasi. Ühesõnaga testime, milline loovlahendus on kommunikatsiooni eesmärke arvestades kõige mõjusam.

idea-groupidea idea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital


Meaningful Brands

Globaalne Havas Media uuring on põhjalik ja praktiline tööriist, mis on heaks sisendiks nii brändi- kui ka kommunikatsioonistrateegiale. Meaningful Brands annab vastuse olulistele küsimustele. Milline on brändi maine? Kuivõrd läheb bränd korda ja mõjutab meie elu kvaliteeti nii kollektiivse kui ka individuaalse heaolu kaudu? Kuidas suurendada brändi tähendusrikkust? Milline on brändi positsioon võrreldes konkurentide ja sarnaste brändidega teistel turgudel ning kuidas on see ajas muutunud? Rohkem infot www.meaningfulbrands.ee

idea-groupidea idea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital


Muud eriuuringud

Pakume erinevaid turu- ja avaliku arvamuse uuringuid, mis lähtuvad muudest võimalikest turundussituatsioonidest ja teabevajadustest, sh:

Kvantitatiivsed uuringud

* Brändiuuringud, mis kaardistavad brändi ostu otsustusprotsessi, brändi funktsionaalset ja emotsionaalset kuvandit, positsiooni võrreldes konkurentidega,  eristumise võimalusi jne.

* Tarbijakäitumise „Usage & attitude“ uuringud, et hinnata tegelike või potentsiaalsete tarbijate käitumist (nt tarbimise või ostmise sagedus, hooajalisus, kogused, olukorrad, kulutused, pakendieelistused, ostja ja tarbija isikute kokkulangemine jne).

* Rahulolu-uuringud, et hinnata klientide, töötajate vm oluliste rühmade rahulolu, lojaalsust, soovitusvalmidust või muid võtmenäitajaid. Lisaks seda, mis on nende arvamuste taga ja mis on peamised mõjutegurid.

* Avaliku arvamuse uuringud, et mõõta ja mõista elanikkonna hoiakuid või eelistusi üldistes huvipakkuvates küsimustes.

Kvalitatiivuuringud

* Fookusgrupid, et professionaalselt juhitud rühmavestluse vormis ning erinevaid stiimultehnikaid kasutades avada tarbijate mõttemaailma meid huvipakkuvates küsimustes.

* Süvaintervjuud, et hankida infot veelgi põhjalikumas mahus, keerukamates sihtrühmades või tundlikematel teemadel.

* Etnograafilised tarbijauuringud, et sügavamalt ja objektiivsemalt mõista erinevaid tarbimissituatsioone ning nende tegelikku konteksti, ja samas avastada katmata vajaduste näol uusi võimalusi.

 

idea-groupideaidea-pr idea-lab idea-havas-media idea-havas-digital